پست های ارسال شده در آبان سال 1387

ارتباطات دیجیتالی پلی میان شکاف دیجیتالی و جامعه اطلاعاتی

ارتباطات دیجیتالی پلی میان شکافدیجیتالی و جامعه اطلاعاتی ارتباطات زیر ساختار کلیه ساختارهای منطقی و همچون پلی از انجامتا سرانجام است.اما ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 5 بازدید